«В лице» запятая нужна или нет?

Содержание

В лице ликвидатора действующего на основании устава

«В лице» запятая нужна или нет?

Название: В лице ликвидатора действующего на основании устава

În denumirea și în cuprinsul secțiunii a 3-a din capitolul XXIV, cuvintele „credit bancar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „credit” la forma gramaticală corespunzătoare, iar după cuvîntul „bancă”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „sau organizație de creditare nebancară” la forma gramaticală corespunzătoare prin (1) Legislaţia civilă este întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile reglementate de ea, protecția vieții intime, private și de familie, recunoașterea inviolabilităţii proprietăţii, a libertăţii contractuale, protecția bunei-credințe, protecția consumatorului, recunoașterea inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile private, necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei în drepturile în care a fost lezată şi de apărare a lor de către organele de jurisdicție competente.Raporturile reglementate de legislaţia civilă (1) Legislaţia civilă determină statutul juridic al participanţilor la circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a acestuia, reglementează obligaţiile contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimoniale şi personale nepatrimonialedintre subiectele raporturilor juridice civile.(2) Raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de exploatare a resurselor naturale şi de protecţie a mediului înconjurător, ce corespund prevederilor alin.(1), sînt reglementate de prezentul cod şi de alte legi.(3) Raporturile privind realizarea și apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a altor valori nepatrimoniale sînt reglementate de prezentul cod și de alte legi în lumina dispozițiilor și principiilor stabilite de tratatele internaționale în materie de drepturi ale omului și libertăți fundamentale.Consumatorul şi profesionistul (1) Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională.Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist.(2) Are calitatea de profesionist orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează în scopuri ce ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obţine un profit din această activitate.

В лице запятая – выделяется или нет, где нужно ставить?

(3) Persoana care, într-un raport juridic civil, corespunde atît dispoziţiilor alin. (2) se consideră consumator dacă recunoaşterea acestei calităţi îi oferă o anumită protecţie juridică, iar în celelalte cazuri persoana se consideră profesionist.

Legislaţia civilă (1) Legislaţia civilă constă în prezentul cod, în alte legi, în ordonanţe ale Guvernului şi în acte normative subordonate legii, care reglementează raporturile prevăzute la art.2 şi care trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova.

(2) Actele normative subordonate legii se aplică la reglementarea raporturilor civile doar în cazurile în care sînt emise în temeiul legii şi nu contravin ei.

(3) Legislația civilă se interpretează și se aplică în concordanță cu Constituția Republicii Moldova, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

Analogia legii şi analogia dreptului (1) În cazul nereglementării prin lege ori prin acord al părţilor şi lipsei de uzanţe, raporturilor prevăzute la art.2 li se aplică, dacă aceasta nu contravine esenţei lor, norma legislaţiei civile care reglementează raporturi similare (analogia legii).

(2) Dacă aplicarea analogiei legii este imposibilă, drepturile și obligațiile părților se determină în funcție de principiile legislației civile și de echitate (analogia dreptului).

(3) Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limitează drepturile civile sau care stabilesc răspundere civilă.

(4) Instanţa de judecată nu este în drept să refuze înfăptuirea justiţiei în cauzele civile pe motivul că norma juridică lipseşte sau că este neclară.

Acţiunea în timp a legii civile (1) Legea civilă nu are caracter retroactiv.

Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior.

De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.

(2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare.

(3) De la data intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi încetează, cu excepţia cazurilor în care legea nouă prevede altfel.

(4) În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel.

(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4), dispoziţiile legii noi se aplică modalităţilor de exercitare a drepturilor sau de executare a obligaţiilor, precum şi de înstrăinare, preluare, transformare sau de stingere a acestora.

De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic încheiat anterior intrării în vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperative sînt, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

(6) Dispozițiile legii noi privitoare la termenele de prescripție atît extinctivă, cît și achizitivă (uzucapiune) se aplică termenului de prescripție care a început să curgă înainte de data intrării ei în vigoare și nu a expirat înainte de acea dată.

În acest caz, termenul curs anterior se ia în cont.

Începutul, suspendarea și întreruperea termenului de prescripție se determină, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a legii noi, de legea veche.

(7) Dacă termenul de prescripție prevăzut de legea nouă este mai scurt decît cel prevăzut de legea veche, atunci, începînd cu data intrării în vigoare a legii noi, începe să curgă un nou termen de prescripție în condițiile legii noi.

În acest caz, termenul curs anterior nu se ia în cont.

Dispozițiile prezentului alineat se aplică și în cazul în care legea nouă declară prescriptibil extinctiv dreptul la acțiune care conform legii vechi era imprescriptibil extinctiv. (7), dacă termenul de prescripție prevăzut de legea veche expiră înainte de termenul de prescripție prevăzut de legea nouă, prescripția se împlinește la expirarea termenului stabilit de legea veche.

Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.

(2) Drepturile şi obligaţiile civile apar: a) din contracte şi din alte acte juridice; b) din acte emise de o autoritate publică, prevăzute de lege drept temei al apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile; c) din hotărîre judecătorească în care sînt stabilite drepturi şi obligaţii; d) în urma creării şi dobîndirii de bunuri în temeiuri neinterzise de lege; f) în urma cauzării de prejudicii unei alte persoane; g) în urma îmbogăţirii fără justă cauză; h) în urma altor fapte ale persoanelor fizice şi juridice şi a unor evenimente de care legea leagă apariţia unor efecte juridice în materie civilă.

Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor (1) Persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. (2) Neexercitarea de către persoanele fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Buna-credință (1) Buna-credință este un standard de conduită a unei părți, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere și luarea în cont a intereselor celeilalte părți la raportul juridic.

(2) În special, este contrar bunei-credințe ca o parte să acționeze în contradicție cu declarațiile pe care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe care l-a avut anterior în cazul în care cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în mod rezonabil pe acele declarații sau acel comportament.

Caracterul rezonabil Caracterul rezonabil, prevăzut într-o dispoziție legală sau într-un act juridic, se apreciază în mod obiectiv, luînd în considerare natura și scopul elementului supus aprecierii, circumstanțele cazului, precum și uzanțele și practicile pertinente.

Abuzul de drept (1) Niciun drept subiectiv nu poate fi exercitat predominant în scopul de a cauza altei persoane un prejudiciu sau a-i dăuna în alt mod (abuzul de drept).

(2) În cazul abuzului de drept, instanța de judecată, ținînd cont de natura și consecințele acestuia, refuză titularului în apărarea dreptului subiectiv exercitat abuziv sau, după caz, îl obligă la încetarea exercitării abuzive.

(3) Dacă abuzul de drept a dus la încălcarea dreptului subiectiv al unei alte persoane, aceasta poate cere repararea prejudiciului cauzat.

Interdicția invocării comportamentului propriu ilicit sau de rea-credință (1) Nicio persoană nu poate invoca, la întemeierea pretenției sale, fapta ilicită sau de rea-credință pe care tot ea a săvîrșit-o sau la care a participat.

(2) Nicio persoană nu poate obține un avantaj din comportamentul său ilicit sau de rea-credință.

Что такое лизинг автомобиля простыми словами: для физических лиц, для юридических

«В лице» запятая нужна или нет?

При покупке авто не каждый готов заплатить за него целиком всю сумму. Многие начинают рассматривать варианты с арендой или постепенным выкупом. И одним из наиболее интересных видом подобных сделок представляется лизинг. Лизинговые схемы набирают все больше сторонников, поэтому пришло время ознакомиться с этим детальней.

Итак, давайте узнаем, что такое (простыми словами) покупка в лизинг грузового или легкового автомобиля для физических и юридических лиц, и каковы условия такой сделки.

Что такое лизинг автомобиля в 2019

Лизинг автомашин появился в середине прошлого века и по существу является финансовой арендой автомашин и представляет собой поэтапное приобретение прав собственности на уже полученное в пользование авто.

В видео ниже будет рассказано о понятии лизинга автомобиля:

Понятие и особенности

К особенностям лизинга можно отнести то, что в сделке принимают участие три стороны:

 • Покупатель.
 • Продавец.
 • Посредник в лице лизинговой компании.

Лизинговая компания покупает авто на собственные деньги и передает его в пользование возможному покупателю, оставляя за собой право собственности. Для граждан есть две лизинговых схемы:

 1. С правом выкупа авто.
 2. Без права выкупа.

В любом случае водитель платит первоначальный взнос (15% – 30%) и в течение 3 – 5 лет вносит арендную плату и частично погашает стоимость авто. К концу действия договора можно выкупить машину за остаточную стоимость (70% – 80%) или отказаться от автомобиля и взять в лизинг новый.

Чем отличается от аренды

Получение автомобиля в аренду и лизинг – очень похожие схемы, но некоторая разница все же имеется:

 • В сделке участвуют не две, а три стороны. Причем выбирает продавца и договаривается об условиях покупки не лизинговая компания, а конечный пользователь авто.
 • Лизингополучатель выплачивает амортизацию, а не арендную плату.
 • Он же на время пользования машиной оплачивает издержки в случае ее поломки или аварии, несмотря на то, что собственником является лизингодатель.
 • Заключается два договора: на покупку между продавцом и посредником и лизинговый между посредником и водителем.
 • После окончания действия которого лизингополучатель может выкупить автомашину по остаточной цене.
 • Срок действия лизинговых договоров может превышать арендные в два три раза.

Чем отличается от кредита

Отличия лизинга от кредита более существенные, чем от аренды и они следующие:

 • Предмет договора: в случае лизинга это имущество, а во втором – деньги.
 • Право собственности. При кредитовании клиент берет в заем деньги и после покупки авто является собственником, а залогом выступает ТС. При лизинге клиент только пользуется машиной, которая до конца действия договора остается во всеобъемлющей собственности лизингодателя.
 • Страховка. Эти вопросы решает собственник автомобиля, то есть в нашем случае лизинговая компания.
 • Для юридических лиц, при лизинге, имеются финансовые льготы.
 • Оформление лизинга занимает меньше времени и для этого надо меньшее количество документов и бумаг.

Следующее видео доступно расскажет о том, как взять в лизинг легковой или грузовой автомобиль физическому и юридическому лицу:

Как оформить машину

С недавнего времени автомобили в лизинг стали доступны не только предприятиям и частным предпринимателям, но и всем физическим лицам. Но все же данная схема наиболее эффективна при покупке грузовиков, автобусов и дорогих легковых авто.

Необходимые документы

Лизинговое оформление – достаточно демократическая процедура, поэтому список нужных для этого документов в разных компаниях может существенно различаться. Наиболее полно он выглядит так:

 • Оригинал паспорта (его могут заменить: загранпаспорт, права, военный билет).
 • Свидетельство о браке, а иногда и согласие супруга (супруги).
 • Наличие идентификационного кода.
 • Информация о месте работы и доходах за год.
 • Документы на машину.
 • Водительские права.
 • Кредитная история.

Для юридических лиц дополнительно:

 • Копии регистрационных документов.
 • Копии налоговых документов.

Куда обращаться

Для начала надо выбрать лизинговую компанию, а так как этот вид услуг находится в динамическом развитии, проблема выбора надежного партнера стоит достаточно остро. Поэтому надо обратить внимание на вот какие моменты:

 • Опыт работы в этой сфере (автомобильный лизинг).
 • Число клиентов и финансовая устойчивость.
 • Желательно ознакомиться с количеством и качеством источников финансирования.

Удостоверившись в надежности потенциального партнера можно приступать к самой процедуре.

Процедура

 1. Выбрать интересующую модель авто и согласовать условия покупки.
 2. Подготовить документы и обратиться в заранее намеченную лизинговую компанию.
 3. Дождаться положительного решения и подписать договор лизинга автомобиля.

  Учесть в договоре все нюансы предстоящей сделки. Внести аванс.

 4. Лизинговая компания за свои деньги и аванс покупает выбранное вами авто, регистрирует его как собственное и передает лизингополучателю по договору.

 5. Фактический покупатель эксплуатирует машину, выплачивает амортизацию по графику и предоставляет ТС лизингодателю для контроля технического состояния согласно договоренности.

 6. По истечению срока действия этого договора лизингополучатель выкупает авто по остаточной стоимости.

Договор лизинга автомобиля, точнее его образец вы найдете ниже, а также сможете скачать.

Договор лизинга автомобиля

Договор лизинга автомобиля — 1Договор лизинга автомобиля — 2Договор лизинга автомобиля — 3Договор лизинга автомобиля — 4Договор лизинга автомобиля — 5Договор лизинга автомобиля — 6Договор лизинга автомобиля — 7Договор лизинга автомобиля — 8Договор лизинга автомобиля — 9Договор лизинга автомобиля — 10Договор лизинга автомобиля — 11Договор лизинга автомобиля — 12Договор лизинга автомобиля — 13Договор лизинга автомобиля — 14Договор лизинга автомобиля — 15

Расчет и цена в 2019

При заключении лизингового контракта величина первоначального платежа и амортизационных отчислений могут варьироваться в зависимости от пожелания лизингополучателя.

 • Он может значительную часть стоимости выплатить в виде аванса, чтобы уменьшить выкупную цену авто.
 • Кроме того, платежи в период действия договора могут выплачиваться равномерно или дифференцированно с убыванием.

Это важно для предварительного расчета стоимости договора. В целом надо учесть:

 • Стартовую стоимость авто.
 • Вид платежей (равными долями или с убыванием) и их размер.
 • Величину первоначального взноса (аванса).
 • Остаточную (выкупную) стоимость авто.
 • Срок действия договора.

Но «лизинговый калькулятор» поможет определить только предварительную стоимость. Окончательный расчет – прерогатива сотрудников компании.

Перед заключением договора надо определиться и с его ценой. В нее войдут:

 • Аванс.
 • Выплаты в период действия договора.
 • Последний (остаточный) платеж.

Специалист в таком видео расскажет о подводных камнях автомобильного лизинга:

Источник: http://1c-vdruk.ru/avtoyurist-deklaracija-2019/oformlenie-mashiny-direktiva-2019/arenda-dopusk-2019/lizing-zajavka-2019/

В письме как писать с уважением – как пишется заключительная формула «с уважением» в письмах, с абзаца или от границы текстового поля?

«В лице» запятая нужна или нет?

Подпись «с уважением» в конце письма — стандартная формула вежливости. Всегда ли нужно заканчивать письмо этой фразой? Как правильно писать ее на русском и английском языках? Разберем на примерах.

Из статьи вы узнаете:

В официальной переписке не бывает случайных фраз. Стилистика требует от автора лаконичности и тщательного подбора слов. Заключительные фразы закрепляют положительные эмоции, выражают уверенность и признательность одновременно.

Четко оформленная подпись помогает поддерживать деловое общение, способствует достижению цели. Уважайте собеседника и составляйте текст так, чтобы его было приятно читать.

Вежливость в сочетании с профессионализмом говорят о компетентности специалиста.

Как закончить деловое письмо с уважением к адресату?

При составлении официального послания помните, что вы выступаете от имени всей компании. Секретарь должен быть предельно корректен, так как представляет своего руководителя. Соблюдение общепринятых правил деловой переписки формирует положительный имидж компании в глазах партнеров и клиентов.

Официальная переписка всегда имеет конкретные цели. Назначение определяет структуру текста.

В общем случае текст разбивают на несколько смысловых частей: вступление, изложение проблемы, аргументация и заключение. Каждая часть выполняет определенные задачи.

Вступление, например, подготавливает к восприятию основных мыслей. Заключение — выражает просьбы и надежды, уверяет в дальнейшем партнерстве.

Совет от редакции: Для каждой из задач существуют общепринятые формулы. Заканчивая письмо вежливо, вы показываете, что уважаете партнера, настраиваете его на положительные эмоции и оставляете приятное впечатление. Узнайте, как написать письмо, которое дочитают до конца в электронном журнале «Справочник секретаря». Чтобы прочесть статью, оформите демодоступ на 3 дня.

Как пишется «с уважением» в конце письма?

Единый регламент деловой переписки и приведение ее к общим стандартам характерно для крупных компаний. Дизайн фирменных бланков, форма «автографов» в конце сообщения становятся частью корпоративной культуры, элементом стиля. Будь то бумажное или электронное сообщение, соответствие единому стандарту — показатель внимания к деталям и важным тонкостям.

В деловой переписке существует несколько видов заключительных фраз. Их выбор зависит от того, хорошо ли вы знакомы с адресатом. Для примера, подпись «с уважением» в официальном письме имеет нейтральный характер. Если вы хотите акцентировать на чем-то внимание партнера или еще раз напомнить ему о просьбе, используйте сдержанные фразы:

 • Искренне Ваш…
 • С искренним уважением…
 • С наилучшими пожеланиями…

Выбирая заключительную формулу вежливости, постарайтесь обойтись без фамильярностей. Помните о том, насколько хорошо вы знакомы с человеком, которому пишете. Если знакомство формально, придерживайтесь официальной стилистики.

Вопрос из практики

Какие приемы помогут подготовить качественный текст делового письма?

Ответ подготовлен совместно с редакцией электронного журнала «Справочник секретаря»

Отвечает Мария БЕЛЬДОВА,

с. н. с. ВНИИДАД, эксперт в области документационного обеспечения управления

Чего мы ждем, отправляя письмо партнеру или клиенту? Чтобы наша информация, даже негативная, произвела благоприятное впечатление на адресата и вызвала ответное действие или решение.

Этого можно достичь, если вы соблюдали правила этикета переписки, правильно оформили письмо и подготовили текст высокого качества.

Ваш текст должен быть умеренного объема; содержать необходимые аргументы и четкие формулировки и обладать структурой, которая наилучшим образом передает информацию.

Прием 1. Отделите главное от второстепенного

У текста делового письма должен быть объем, достаточный, чтобы…

Читать полный ответ эксперта

Полная версия ответа доступна после бесплатной регистрации

«С уважением» в конце письма: с запятой или без

Завершающую форму вежливости приводят в конце текста. Ее помещают на одной вертикали с датой, по правой стороне. От основного текста фразу отделяют два–три интервала.

Чуть ниже располагают реквизит «Подпись», включая в него наименование должности составителя, его личную подпись и расшифровку. Такое расположение соответствует нормам ГОСТа 6.30-97, определяющего требования к оформлению документов.

Если сообщение оформлено на должностном бланке или имеет частный характер, название должности и расшифровку подписи не ставят.

Вопрос о том, как писать в конце письма «с уважением»: с запятой или без, не имеет однозначного ответа. Оба варианта допустимы. Отсутствие знака может быть воспринято как небрежность и даже безграмотность.

С другой стороны, по правилам пунктуации эта запятая ставиться не должна. С точки зрения русской грамматики знак избыточен. Слова «с уважением» не являются вводным оборотом, а подпись — обращением. Эта фраза подразумевает, что «Это письмо написал с уважением к вам N.N.».

Как и в ней, в сокращенном варианте запятая по правилам не ставится.

Почему же на практике она встречается так часто? В правилах переписки на английском, немецком и других европейских языках этот знак обязателен. Фраза «с уважением» в конце письма на английском отделяется не только графически, но и пунктуационно. Со временем, хоть это и грамматически ошибочно, правило вошло в нормы русского языка.

Как написать «с уважением» в деловом письме на английском?

Правила делового общения в английском языке во многом схожи с принятыми в России. В конце адресата благодарят за уделенное время и выражают намерение продолжить переписку.

Также используются общепринятые фразы: «с уважением», «с признательностью», «с наилучшими пожеланиями». После с новой строки указывают фамилию и имя составителя, а также его должность.

Разберем на примере: как подписать письмо на английском «с уважением…»

Таблица 1. Заключительные формулы вежливости в английском языке

Yours sincerely Yours faithfully Yours truly Best regards
Используют, если в обращении есть имя получателя. Наиболее распространенный вариант. Устаревший вариант, встречается в британском английском. Пишется при отсутствии имени адресата в обращении: Dear Sir или Dear Madam Американский аналог для британского Yours faithfully. Менее формальный вариант, допустимый для переписки со знакомым человеком. Вариации: Kind regards, Warm regards, Regards, Kindest regards
Yours sincerely,Aleksandr KlimovMarketing Director Yours faithfully,Aleksandr KlimovMarketing Director Yours truly,Aleksandr KlimovMarketing Director Kind regards,Aleksandr KlimovMarketing Director

Умение тактично и корректно употреблять стандартные фразы-клише — показатель уровня профессионализма и знания языка. В английском письме фраза «с уважением» может быть выражена по-разному. Составляя текст для иностранного партнера, учтите все факторы и выберите наиболее подходящий перевод.

Как правильно подписать письмо: «с уважением» и другие формулы вежливости

При составлении послания отправитель должен руководствоваться не только общепринятыми стандартами, но и правилами хорошего тона. Если вы пишете незнакомому человеку, и обращение имеет строго формальный характер, используйте устоявшиеся выражения. Стилистика деловой речи строго ограничивает выбор фраз.

Если же дело касается электронной переписки или общения с хорошо знакомыми людьми, от жестких канонов можно отступить, оставаясь при этом вежливым и корректным. Разберем несколько примеров заключительных фраз, допустимых в менее формальном общении.

Таблица 2. Использование альтернативных заключительных выражений

Указание имени без формулы вежливости Допустимо, если идет активный обмен сообщениями.
Удачного дня Подходит для завершающего сообщения, если вы не планируете сегодня продолжать переписку.
До встречи Если вы договорились о встрече в ближайшее время и хотите подчеркнуть, что не забыли о ней.
Удачи в вашем нелегком деле Допустимо при попытке подбодрить получателя, если он просил о совете или помощи.
Спасибо за внимание Используется в конце коммерческих предложений

Рекомендуем использовать подобные выражения с осторожностью, чтобы не допустить фамильярности в общении.

Вывод

Деловое письмо — это официальный документ, каждая часть которого выполняет определенные задачи. Считается, что последнее предложение всегда запоминается лучше. Поэтому важно обратить внимание на заключительные фразы.

Знание, когда и как правильно написать «с уважением» в конце письма — один из элементов, подчеркивающих ваш профессионализм. Грамотный секретарь всегда подберет нужные слова или ограничится нейтральным выражением вежливости. При этом он не уронит престиж компании и донесет информацию до получателя корректно и уважительно.

www.sekretariat.ru

«С уважением» в конце письма — образец

Написание делового письма — не менее ответственная задача для любой компании, чем составление коммерческого предложения о сотрудничестве. Обычно документ оформляется по простой схеме: приветствие — основная часть — заключение — подпись и дата.

По общепринятой практике в конце письма вместо простой подписи (фамилия и инициалы) используется более вежливая формула «С уважением» — к ней и присоединяется фамилия директора или другого ответственного лица, по поручению которого был составлен документ.

Указанное словосочетание используется особенно часто (в силу своей простоты и нейтральности). Однако в конце письма могут быть применены и другие формулы; их образцы будут приведены далее.

Зачем нужна подпись в деловом письме?

Подпись в деловом письме, как и в любых других (например, в благодарственных письмах за сотрудничество), нужна в первую очередь для того, чтобы получатель знал имя адресанта. С юридической точки зрения это единственная необходимая функция подписи, а потому она может быть сведена до фамилии и инициалов.

Формула «С уважением» используется перед должностью и фамилией адресанта в конце письма

Важно: крайне желательно, чтобы документ был заверен личной подписью директора (руководителя) и содержал на себе (в конце листа) оттиск печати или штампа организации. Эти условия не являются обязательными, однако их выполнение существенно повысит доверие к отправителю бумаги.

Использование одной фамилии без формулы «С уважением» хотя и не лишает документ юридической силы, не способно вызвать у адресата положительных эмоций по отношению к отправителю, да и просто расходится с принятыми в обществе нормами вежливости.

Именно по этой причине слова «С уважением» (и многочисленные вариации) повсеместно используются и в деловой, и в личной переписке.

Добавить их в конец письма несложно (не труднее, чем провести поиск компании по ИНН), зато результат с лихвой окупает потраченное время.

Важно: в соответствии с принятой практикой словосочетание «С уважением» в конце письма отделяется от фамилии и должности запятой.

Подводим итоги

Формула «С уважением» используется перед должностью и фамилией адресанта в конце письма, чтобы создать у получателя более дружеский настрой. Исходное словосочетание может быть заменено любым другим — главное, чтобы оно было уместно.

Также для заверения документа рекомендуется использовать личную подпись руководителя (директора), а также проставить оттиск печати или штампа — вкупе со словосочетанием «С уважением» эти детали заставят адресата проникнуться доверием к отправителю.

Как пишется заключительная формула «с уважением» в письмах, с абзаца или от границы текстового поля?

Как пишется заключительная формула «с уважением» в письмах, с абзаца или от границы текстового поля?

Источник: https://35metod.ru/raznoe/v-pisme-kak-pisat-s-uvazheniem-kak-pishetsya-zaklyuchitelnaya-formula-s-uvazheniem-v-pismax-s-abzaca-ili-ot-granicy-tekstovogo-polya.html

Орфограммка

«В лице» запятая нужна или нет?

Междометие отделяется или выделяется запятыми, если произносится без восклицательной интонации: Ахти, ребята, вор! (Кр.); Эй, завяжи на память узелок! (Гр.); Увы, на разные забавы я много жизни погубил! (П.); А, не до слов теперь!(Г.); Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость? (Гонч.); У, какие страсти! (Даль); Эге, да это я совсем не туда попал! (Т.

); Чу, сверчок за печкой затрещал (С.-Щ.); «Батюшки, задавили», — послышался женский голос (Л.Т.); Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу! (Ш.); Ушица, ей-же-ей, на славу сварена (Кр.); Жизнь, увы, не вечный дар! (П.); Нет уж, дудки, ваша милость! (Ерш.); Как я люблю море, ах, как я люблю море! (Ч.); Вон та, средняя, ух, прытка в работе (Вс.Ив.).

↑ Cодержание ↑

§ 28.2

Если междометие произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Если междометие в начале предложения, то следующее за ним слово пишется с прописной буквы, а если в середине — то со строчной: Тьфу! Оплошал… (Гр.

); Караул! Лови, лови, да дави его, дави (П.); Эх! Да ты, как я вижу, слова не дашь вымолвить (Г.); «У! Баловень!» — тихо ворчит нянька (Гонч.); А! Была не была! (Т.); Ну, ну! Не выдай, конь! (Н.); Подаю в отставку. Баста! Пять лет всё раздумывал и наконец решил (Ч.

); Батюшки! Что у тебя с рожей-то? (М.Г.); Ага! Держитесь, теперь мы будем вас ругать! (Аж.); А ныне, ах! за весь его любовный жар готовится ему несносный столь удар (Кр.); Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! уже нет (Г.

); Марья, знаешь, щедровита, да работать, ух! сердита! (Н.).

↑ Cодержание ↑

§ 28.3

Следует различать междометия и одинаково звучащие частицы: после междометий запятая ставится, после частиц — нет. Ср.:

О, это была бы райская жизнь!.. (Г.) — О поле, поле! Кто тебя усеял мёртвыми костями? (П.);

Ну,  давай плясать! (Остр.) — Ну как не порадеть родному человечку! (Тр.);

«Ой, кто это?» — испуганно воскликнула Дуся (Лапт.). — Ой ты гой ecu, Волга, мать родная! (П.);

Ах,  какие это были ночи! (Гарш.) — Ах ты, обжора! (Кр.)

↑ Cодержание ↑

§ 28.4

Запятая не ставится внутри цельных сочетаний ах ты, ах вы, ах он, ух ты, эх ты, аи да, ах и, эх и, ух и, эй и, ох эти и т. п., в которые входят междометия и местоимения или частицы :

Ай да мёд! (П.); Ай да  Михаил Андреевич, настоящий цыган! (А.Т.

); Ах ты  жестокий!;  Ах он  змея!;  Ах ты  грех какой!;  Ах они  плуты прожжённые!;  Ох эти  сплетницы!; Ох и  печёт сегодня!; Ух и  вино!; Эх и  рассердился!; Эх эти  шалунишки! В подобных случаях эмоции выражаются не только междометием, но и интонацией: Ух бедная!; Ух что сделано!; Прораб наш —  эх башка!

Указанные междометия входят как составной элемент в предложения с повторяющимися словами: Хорошо здесь, ах хорошо!; Трудно ему было сначала, ох трудно!; Тонкий расчёт у командира, эх тонкий!; Нудный ты, ух нудный!; Достанется тебе от матери, ух достанется!; Хочется мне тебе всыпать,  ой  хочется!

Не разделяются запятой конструкции с междометиями эк, эка:  Эк  его разобрало! (Г.); Эк ты храпишь, за две комнаты слышно (Гонч.); Эк на вас погибели нет (Т.); Эк ты напугал меня (М.-С.); Эка раненых-то валится, Господи! (Гарш.)

↑ Cодержание ↑

§ 28.5

Не отделяются запятой междометия, стоящие перед словами как, какой и в сочетании с ними выражающие высокую степень признака (в значениях «очень», «весьма», «замечательный», «изумительный», «ужасный»): …Под час в каждом приятном слове её торчала ух какая булавка (Г.

); Собственность, значит, признаёт; а это, по нынешнему времени, ах как приятно! (С.-Щ.); Это, брат, ух как горько и ух как подло! (Усп.); Отстал я от хороших людей, ах как отстал! (Ч.);Самонадеянности море ох как не любит (Соб.

); Мы могли бы получить  ой  какие увечья (Бедн.).

↑ Cодержание ↑

§ 28.6

Отделяются или выделяются запятыми междометные выражения: До сих пор,  благодарение Богу,  подбирались к другим городам (Г.).

Сочетание слава Богу выделяется запятыми, если употреблено для выражения радости, успокоения, облегчения, удовлетворения по поводу чего-либо: Он застрелиться,  слава Богу,  попробовать не захотел (П.); …Нынче,  слава Богу,  смирнее, а бывало, на сто шагов отойдёшь, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит (Л.); Слава Богу,  хоть с этой стороны меня поняли (Ч.).

В значениях же «хорошо», «благополучно» или «в хорошем состоянии» сочетание слава Богу выполняет роль сказуемого и запятыми не отделяется: Материнские письма были коротки, наполовину состояли из родственных поклонов и успокоительных заверений, что дома всё слава Богу (Пол.); Но старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава Богу, а разделить — все по миру пойдут (Л.Т.).

Сочетания чёрт возьми, чёрт дери выделяются запятыми:  Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, ч ёрт  возьми! (Л.); Разбудил меня, чёрт его возьми, сказал, что придёт опять! (Л.Т.); А я ведь рад, что тебя встретил,  чёрт те  дери! (М.Г.

); Тут ещё на грех рана на бедре открылась, чёрт бы её драл (Перв.) Но выражения чёрт знает, чёрт дернул запятыми не отделяются и не выделяются: Чёрт знает на что расходовался ум воспитанника! (Пом.); Врачи там написали обо мне чёрт знает что (Н.О.); Чёрт же его дёрнул ночью с пьяным разговаривать! (Л.

); Чёрт меня дёрнул Яшку останавливать! (Буб.)

↑ Cодержание ↑

§ 28.7

Повелительно-побудительные междометия и звукоподражательные слова отделяются запятой или восклицательным знаком:  Только, чур, не перебивать (Пом.); У всех повыспрошу; однако, чур, секрет (Гр.

); Изволь-ка в избу,  марш,  за птицами ходить! (Тр.); «Цып, цып, ти, ти, ти! Гуль, гуль, гуль!»  — ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку (Гонч.

); Цыц!  Не смей этим шутить! (Леск.) 

§ 29.Утвердительные и отрицательные слова.1

Слова да и нет, выражающие утверждение и отрицание, отделяются или выделяются запятыми: Да,  пройдут десятки лет, и из памяти никогда не изгладятся дороги войны (Баб.

); Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс (Пауст.); В лице Анатолия было выражение душевной силы,  да,  именно силы (Ф.

); Это больше не повторится, нет, не повторится.

↑ Cодержание ↑

§ 29.Утвердительные и отрицательные слова.2

После слов да и нет, произносимых с восклицательной интонацией, ставится восклицательный знак (следующее за ними слово пишется с прописной буквы): Да!  Злые языки страшнее пистолета! (Гр.); Нет!  Ты уж выслушай (Л.Т.); Я понимаю, быть мучеником идеи, да! Но быть мучеником чёрт знает чего, дамских юбок да ламповых шаров, нет! — слуга покорный (Ч.).

↑ Cодержание ↑

§ 29.Утвердительные и отрицательные слова.3

Между повторяющимися словами да и нет ставится запятая:  А я берусь открыть;  да, да,  уверен в этом (Кр.); Ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы… Нет, нет! (Ч.

) Внутри сочетания нет как нет («совсем нет», «совсем отсутствует») запятая не ставится: Хотел Курымушка о чём-то спросить мать, оглянулся, а её нет как нет! (Пришв.

) Различие в пунктуации между предложениями Нет и ещё раз нет и Нет, и всё объясняется тем, что в первом случае налицо повторяющееся слово, присоединенное союзом и, но без интонации присоединения (см. § 16, п. 3), а во втором — присоединительная конструкция (см. § 24, п. 1).

↑ Cодержание ↑

§ 29.Утвердительные и отрицательные слова.4

Усилительные частицы, стоящие перед словами да и нет, не отделяются от них запятой: Ну да,  Добчинский, теперь я вижу (Г.); О нет, мой младенец, ослышался ты (Жук.).

↑ Cодержание ↑

§ 29.Утвердительные и отрицательные слова.5

О дефисном написании сочетания нет-нет да и см. § 17, п. 1.

↑ Cодержание ↑

§ 29.Вопросительно-восклицательные слова.1

Запятой отделяются слова что, а что, что же, обозначающие вопросы, и слова как, как же, что же, выражающие удивление, подтверждение, согласие и т. п.

, за которыми следует предложение, раскрывающее их конкретный смысл (после них делается пауза): Что,  если я кликну клич? (Т.) («что будет, если…»); А что, если он прячется в глубине лесов? (Каз.); Что,  если в самом деле он [городничий] потащит меня в тюрьму? (Г.

); Что,  ему лет двадцать пять, не больше? (Л.Т.); Как, разве всё тут? Шутите! (П.); Как же, я готов сию минуту (Г.).

Но: Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? (П.) — что в роли сказуемого, в значении «каковы?», «как поживают?»; Ну, что море, что небо? Какие краски там? (Гонч.); Что же мне, стреляться из-за этой пропажи? — неполное предложение со значением «что же мне делать?».

В некоторых случаях возможны пунктуационные варианты в зависимости от значения, которое вкладывается в местоименное слово; ср.:

Ты  что же  не идёшь с нами? («почему»). — Ты  что же,  не идёшь с нами? («что делаешь?», пауза после что же);

Как же  он станет дальше действовать? — Как  же,  станет он и дальше тебе помогать!

↑ Cодержание ↑

§ 29.Вопросительно-восклицательные слова.2

Запятая ставится после слова вот, если следующее за ним предложение раскрывает его конкретный смысл: Вот,  можете полюбоваться на своего сынка;  Вот,  возьмите эту книгу на добрую память.

Но: Вот аптека; Вот раздался удар грома; Вот взгляните; Вот ещё что затеял!; Вот оно что, где вот — частица с указательным значением.

В отдельных случаях возможны варианты пунктуации; ср.:

Вот,  кончились наши запасы (пауза после вот). — Вот кончились наши запасы;

Ну вот,  теперь можно поговорить о делах. — Ну  вот  теперь можно поговорить о делах.

↑ Cодержание ↑

Источник: https://orfogrammka.ru/OGL05/71827513.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.